Co je to chřest, jak vypadá? Chřest zelený, bílý, sójový, léčivý: přínosy a poškození pro tělo, hodnota, složení, vitamíny, obsah kalorií na 100 gramů

Chřest jako cenný produkt. Využití chřestu, užitečné vlastnosti a poškození.

Co je to chřest, jak vypadá?

Chřestvelmiužitečný,dietnízeleninovýkultura.Objevuje sevforměvýhonky,stonkynebokeřlusky.Je toranázelenina,dozrávájižvzačátkuduben.Odrůdovýdruhzahrnujevíce neždvě stěodrůd.

Bílý a zelený chřest

Nejkřehčíachutnéje považováno zamladéovoce.Vtozachovalovšechnyužitečnévlastnosti.Chřestje považován zaza lahůdkovýprodukt.Při vařenípoužijtepouzehornídílyklíček.Dřívechřestbyl připravenpouzevnejlepšíchrestauracíchEvropy.Pěstováníz tohozačalovŘecku.Velmistarákuchařskáknihaobsahujereceptypokrmyschřestem.Chřestje blízkýpůvodemčeledi cibuleaněkdy.Krásněkombinujechřestspokrmysvejci,slaninaakrevety.Italovéčastopoužívajíjejívpřípravězákladechpizzaatěstoviny.

Slavníkuchařidoporučujívybratpouzesamimladéašťavnatéovocepropřípravukuchařskámistrovská díla.

Video: Nejlepší přílohy z chřestu

Chřest zelený, bílý, fialový, sojový, léčivý: popis

Přivařenípoužijtebylinnýdruhchřest,takjakomajískvěléchuťovévlastnostiavedle​​užitečnéprvky.Obsahujevzeleniněstopové prvkymajítakéléčivévlastnosti.

Chřestzelený jenejvíceběžné.Za jejívlastse považujepobřežíStředozemního moře.Chuťkvalitynejak senelišíodbílá.ObsahujevtovitaminskupinaAaB,selen,draslík,fosfor.Cenachřestuzelenéhonejvícedostupných.Sklizeňsklizeňvběhemkolaroku.Náchylnédlouhodobéskladování.

Chřestbílý oblíbenýzahraničníchrestauracíaje považována zanejvícedelikatesu.Obdobízránísklizeňjaroléto.Kompletníodstraněnísvětla,vedekesklizniskliznichřestvbílébarvě.Vitamínovésloženíbíléhochřestuje zastoupenovitamínyz skupinaA,B,S,velkýobsahvápníkuadraslík.

Bílý chřest

Chřestfialovývelmizajímaváaindividuálníodrůda.Rostevúplnátma,smaláslunečnásezení.Nachuťfialováje mírněodlišnáodpřidružených,maléodchylkyvechutiatrochuje hořký.Tepelnývlivse měníbarvanastranazelená.

Fialový chřest
>Sójovýproduktbudevprocesuzpracovánísójových bobůfazole.Fazolovádužninase máčí,lisujeaoddělujeodsójovémléko.Přidoběvaruse takovákapalinahromadífilm, , který sepotésušíase nazývásójové bobychřest.Hlavníkvalitatakovéhochřestuprevencenemocíonkologieaosteoporóza.Sójachřestoriginálníaromaachuť.Obsahujecholin,vápník,železo,lecitin.
Chřest sojový

Léčivýchřestřaduunikátníchléčivýchvlastností.Konzumacezelenéasójovékulturyaktivněovlivňujenaprácidůležitýchorgánů -srdce,játraastřeva.Lékařidůraznědoporučujíjístchřestproobezitu,epilepsie,artritida,alergická onemocnění.

Chřest a chřestové fazole: jaký je rozdíl?

Chřestachřestfazole —zcelarůznékultury.Chřestjerostlinassamostatnýmkořenovýmsystémem,snášíchladatmu.Zastoupenoluskyakeři,pěstovanýmivotevřenýmipůda.podobnostskapradinou.Chřestfazolezástupcečelediluštěniny.Rostevjakémkoliklimatu,nenínáročnývpéče.Podobnostchřestuachřestufazolípouzev, protože, , žeoběrostlinyobsahujímnohovitamínůaminimálníporcekalorií.

Chřest: složení, nutriční a energetická hodnota, bílkoviny, tuky, sacharidy

Chřestbohatézásoby,vtozahrnujeproteiny,potravinyvláknina,sacharidy,vitaminskupinaB,C,E,kyselinalistová,železo,vápník,selen,měď,životně důležitédůležitéprvkyaminerály.Chřestmá bohaté složeníproteinů.Onapomáhálidskémutěluplnitochrannéfunkcefungujepodlestrukturybuněkaobnovytkání.Denníproteinpotřebasedmdesátgramů chřestu.Vstogramechsójirostliněobsahuje50gramůčistýprotein, což znamenávysokouenergetickouhodnotu produktu.

Zelený chřest

V100gramůrostlinaobsahujevíce6gramůsacharidůa50gramůproteinu.zeleninaobsahujekyselinu asparagovou, , kteráhrajedůležitárolevmetabolickém atrávicímprocesu.Kumarinyvchřestu,podčasemjídlempomohouvyrovnat sesnemocemicévamianeumožňujítvorbakrevní sraženiny.

Jaké vitamíny jsou v chřestu?

Chřestobsahujeobrovskézavazadlovitamínů:

 • VitamínA,betakaroten, kterýje prospěšnýovlivňujezrakakůži.100gramůchřestuobsahujeasi4gramůvitaminu.

Mikroelementyvápníkafosforvchřestuje velmiužitečnýprovývojkostí) akrevní oběh.

 • chřestobsahujezinek,pomáháse hojí rychlejistaréránya poškozenétkáně
 • Takézchřestuobsahujejód,užitečnéprozdraví ženběhemtěhotenství
 • Draslík, kterýpůsobíjako diuretikumznamená, protopročchřestdoporučujepoužítsúbytkem hmotnostiadodržovánímdiet
 • VitaminskupinaPvforměkyselina nikotinová, kterápřed léčínedostatek vitamínů,léčíhepatitiduacirhózujátra
 • VitaminB9je obsaženve forměfolátukyseliny.Doporučenotentoprodukttěhotným,pronormálnírůstavývojplodu
 • VzvýšenépočettakéobsahujívitamínyCaE

Kolik kalorií obsahuje chřest?

Chřest má vysokou energetickou hodnotu,ale množstvíkaloriív něm je minimální. 100 gramů chřestu nemůže obsahovat více než 4kalorií. Jedna porce hotového chřestu obsahuje 16kalorií.

Jedna stopka chřestu obsahuje pouze 3kcal.

Jak chutná chřest?

Chřestjedinečnoupříchuť.Prototose používáproservírovánívrestauracích,naúrovnislanýži.Jejíchuťje jakosměschutikuřeteakvětákvařenézelí.Přítomnosvětléořechovéaroma.Videálníchřestvařitsvětlýkrémovýomáčka.

Bílý a zelený chřest

Chřest: přínosy a poškození těla žen, mužů, dětí

Jístchřestje velmiužitečnépročlověkatělo:

 • Chřestprospěšnýovlivňujenazdravítěhotnážena.Obsahujeobsahujekyselinu listovoukyselinu, , kterápomůžesbýt vyléčensanémiíamedvědzdravýovoce.Dennínormaspotřebaženoukyseliny listovéje0,3mg
 • Globálníhodnotachřestpromužskézdraví.LékařistarověkéhoEgyptadoporučovalipoužívatsvýmvládcůmmiskyschřestemprozvýšenípotence.Používá se k prevencionemocněníprostaty.chřestobsahujeasparagin,kterýspolehlivěbojujesmužskými nemocemi
 • Přiléčbědiabetudiabetuchřesttakéznačnývýznam.Tonasytízcelaorganismusživinamilátkami,beznavíckalorií.Pokudneustálejístpokrmyschřestemvosobyjevnorměhladiněcukruvkrev,výraznězlepšuje se práceslinivkyžlázy, bystreyprodukovalinzulín
 • Chřestužitečnýpromalýděti,takjakochřestobsahujevlákna, , které zlepšujítrávení,příznivěovlivňujímikroflórurůstorganismu,snížittvorbuplynů
Výhonky chřestu

Chřest: od jakého věku lze dávat dětem?

Během prvního roku je dítě krmeno zeleninovými protlaky. V sedmi měsících už můžete z chřestu vyrábět doplňkové jídlo. Stačí ji trochu povařit nebo spařit, aby se v ní obsažená kyselina askorbová nerozložila. Jedná se o velmi snadno stravitelnou a užitečnou zeleninu pro rostoucí dětský organismus.

Chřest během těhotenství a kojení: příznivé vlastnosti a kontraindikace

Konzumacechřestuběhemtěhotenstvíakojeníkojenívelmiužitečné:

 • Přitvorběkostídítěteaktivněpůsobíobsahvchřestuvitaminyastopové prvky, , kteréjsou obsaženyvevelmikoncentrovanéformě,vrozdílodostatnízelenina.Je toželezo,zinek,hořčík,kyselina listová
 • Pozitivněovlivňujechřestnatvorbupojiva) tkánědítěteakrvetvorba
 • Vmnohobudoucímatkyčastomají otoky.Chřestpomůžeodstranitje,na úkordiuretikaakce ataké zmírňujeúnavuaodstraňujenenínutnéstrusky,kvůlihořčíkuadraslíku
 • Podčastěhotenstvívelmidůležitéuložitzrak.VitamínAvchřestupomůžezlepšitstavkůžetěhotnáazlepšujízrak
Lusky chřestu
<Existujíakontraindikacekonzumacechřestutěhotnáakojení.Zeleninavyvoláváalergickéreakce.Zkontrolujtepředtím, nežsnítechřestalergenkonkrétněnavy.

. pokudtěhotná ženaonemocněnížaludkuaštěpení.

Můžete jíst chřest při dietě?

Prohubnutíaefektivnídieta) chřestvhodnýdokonalý.Toobsahujehodněvlákninyazeleninyprotein.Organismusbude uspokojenasoučasněobdržíminimumdávkakalorií.

Chřestvelminízkokalorický.100gramůhotovézeleninyobsahuje131094) kcal.Pochoutkase používávnejoblíbenějšíchdietníchprogramech.

Můžete jíst chřest během půstu?

Běhemdobypůstunení možnépoužítmnohoproduktů,zejménamasoaryby.Aletělomusípřijmoutdostatečnémnožstvíproteinůasacharidy.Pokrmyschřestemnahrazujísacharidaproteinsloženímasnýchvýrobkůvplnémíře.Protopodčasempozorovánímpůstemdoporučitvařenímreceptypokrmyschřestem.

Chřest na pankreatitidu a gastritidu

Při léčběpankreatitida,vestadiuremisepacientůmse doporučujejístpokrmysvařenýmapečenýmchřestem.Zazískánízrostlinnéléčivévlastnosti a nasycení tělase zinkem akyselinou listovou. Chřest ptaké snižujenanormálnívysokýcholesterol.Běhemdobygastritidyse doporučujenásledovatzeleninu) dieta,hlavnísložka,vkterá se objevujechřest.Topomůžezmírnitbolestsymptomyaa kvůli jeho bohatý obsah vlákniny, pečlivě čistí gastrointestinální trakt.

Proč zapáchá moč po chřestu?

Výhonkychřestzměnavůněmočpodesetiminutáchpojídle.Totose vyskytujezpodleobsahvchřestsloučeninysíra.Když jetorozdělenovžaludek,tovylučujeodpovídajícíproduktyszvláštnímzápachemvmoči].

Video: Užitné vlastnosti chřestu