Populace a průměrná populace: rozdíl. Jak se číslo liší od průměrného registračního čísla?

V tomto článku budeme hovořit o rozlišovacích znacích mezi číslem a průměrným číslem v seznamu.

Někdy se v některých zdrojích nebo z vůle naší pracovní pozice můžeme setkat s pojmy jako číslo a průměrné účetní číslo. Na první pohled jsou si velmi podobné, protože i zvuk doplňuje pouze jedno slovo. Ale právě v něm se skrývá ten podstatný rozdíl, který pojmy od sebe odlišuje. A v tomto materiálu budeme zvažovat každý z nich samostatně, abychom pochopili, jaký je jejich rozdíl.

Populace a průměrná populace: jaký je rozdíl mezi pojmy?

Každý podnik existuje na úrovni zaměstnanců, kteří pro něj pracují. A každý z těchto pojmů – počet zaměstnanců a průměrný počet zaměstnanců – hovoří o personálních ukazatelích ve společnosti. To nejsou jediné aspekty, ale jeden z nejdůležitějších ukazatelů. Ostatně právě od nich se odsouvá rozsah výroby - tedy ať už malé nebo velké firmy.

Navíc to má zase vliv na zdanění. A většina podnikatelů se snaží ušetřit na odpočtech třetích stran a snaží se přejít na zjednodušenou formu. A vůbec to ovlivňuje hospodaření s celým rozpočtem. Mluvme proto o vizuálních věcech ve správné terminologii.

Důležité: U této otázky odkazujeme naRosstat ze dne 20.11.2006 N 69. Průměrná hodnota je popsána v odstavcích 88- 89, průměrný koeficient seznamu vysvětlen v odstavci 90.

Stručné vysvětlení

Co je personální obsazení?

Již jsme se trochu dotkli, že jde o jeden z hlavních ukazatelů podniku. Ta ale nejen nastavuje, ale je také určena její velikostí, strukturou, stupněm mechanizace procesů, objemem produkce služeb nebo zboží. Tento ukazatel přímo udává segment činnosti společnosti a počet odborníků v ní zaměstnaných za konkrétní časové období nebo k datu vykazování. Tento ukazatel se používá ke stanovení příslušného procenta daní a dalším statickým účelům.

Skládá se z následujících segmentů:

 • horní buňka, která má velmi důležité vlastnické informace v roli administrativních pracovníků;
 • všech zaměstnanců od pracovních po řízené pozice na základě zákona. Patří sem i obslužný personál a vysoce kvalifikovaní specialisté vědecké činnosti.
 • Může ale existovat i takový znak:
  • stálí zaměstnanci. Tedy ti zaměstnanci, kteří jsou uvedeni na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Tato lhůta začíná zpravidla od jednoho roku a má dobu neurčitou, pokud nenastanou pracovní úrazy;
  • brigádníci. Jsou najímáni na krátkou dobu do 2 měsíců a jako náhrada za úředníka - do 4 měsíců;
  • sezónní pracovníci. Jedná se o rozšířenější kategorii v oblasti zemědělství nebo tepelného spektra. Takoví zaměstnanci jsou najímáni na různé sezónní práce až na 6 měsíců.

Důležité: toto kritérium zahrnuje všechny zaměstnance registrované v podniku déle než 1 den. A je to jedno – na smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.

Terminologie

Ale také jako další ukazatele jsou brány v úvahu:

 • zaměstnanci, kteří byli zařazeni na státní nebo veřejné práce;
 • zaměstnanci na částečný a částečný úvazek v rámci společnosti. O jejich rozdílech si mimochodem můžete přečíst v našem materiálu „Jaký je rozdíl mezi koexistencí a kombinací?“;

Důležité: Ale zaměstnanec vyslaný z externí organizace na částečný úvazek je posuzován samostatně!

  na právním základě budou uvedeni jako zaměstnanci na plný úvazek, pokud to vyžadují pracovní podmínky nebo přání zaměstnavatele;
 • vzdálení zaměstnanci, tj. pracující z domova;
 • osoby ve zkušební době;
 • a všichni nezávislí, kteří jsou najati na jednorázové speciální práce na základě GPA;
 • tento ukazatel zohledňuje i zaměstnance, kteří jsou na pracovní cestě, a také osoby vyslané studovat s přestávkou ve výrobě. Ale pro němusí být buď zachována mzda, nebo musí být vydána dovolená na vlastní náklady;
 • záškoláci;
 • nebo zaměstnanci na jakékoliv dovolené, nemocenská.

Důležité: Pokrývá počet různých časových období od 1 dne do roku. A abychom viděli věrný odraz situace s docházkou zaměstnanců na pracovišti po dnech, používá se takový ukazatel, jako je míra docházky.

Ve státních podnicích je počet zaměstnanců přísně regulován zákonem. Soukromé firmy se těmito normami také řídí, avšak takto přísná kontrola není zavedena.

Struktura

Kdo není zahrnut v průměrném počtu: [návrh 83]

 • specialisté působící na základě občanského práva;

Důležité: Zaměstnanci, kteří uzavřeli tuto smlouvu s organizací, se počítají pouze podle hlavního místa.

 • osob, které byly odeslány ze státních spekter;
 • právníci a vojenský personál;
 • při převodu do zahraničí;
 • osoby absolvující školení, ale zároveň pobírající stipendium této instituce;
 • majitelé organizace, pokud za svou práci nedostávají odměnu;
 • , jakož i ti , kteří již požádali o propuštění nebo kterým vypršela smlouva. K vyloučení navíc dochází od prvního dne nepřítomnosti v práci.
Výjimky

A jaké je průměrné účetní číslo?

Pro daňovou službu je však zapotřebí přesnější kritérium, a to SSC neboli průměrná registrovaná populace.

Důležité: Pokud jde o zaměstnance, kteří pracují na zkrácený pracovní úvazek nebo na částečný úvazek. Při výpočtu SSC se nebere v úvahu celá jednotka zaměstnance na plný úvazek, ale poměrná odpracovaná doba!

 • První a důležitý rozdíl je zahrnuje seznam zaměstnanců. Do průměrného evidenčního počtu se započítávají pouze zaměstnanci, kteří jsou v tomto podniku oficiálně registrováni. To znamená, že neformálně sjednané práce jsou okamžitě odmítnuty.
 • Je však třeba vzít v úvahu zaměstnance, kteříjsou na placené dovolené, na služební cestě nebo na lékařském ošetření.Ale opět to musí být zdokumentováno.

Existují však výjimky pro zaměstnance na plný úvazek:

 • ) se nezapočítává těhotenství ženy nebo dovolená na výchovu;
 • i noví rodiče v případě adopce;
 • studenti nebo kvalifikované osoby studující na náklady podniku. Zároveň pobírají stipendium nebo nemají zaručený plat;
 • také doplňuje seznam zaměstnanců, kteří jsou vyloučeni k přijímacím zkouškám.

Důležité: Do průměrného počtu zaměstnanců se však započítávají zaměstnanci na základě zvláštních smluv se státními organizacemi. Totiž – vojenský personál a osoby ve věznicích! Navíc se rovnají celé jednotce za každý zdánlivý den.

Účtování průměrného účetního ukazatele

Za zvážení také stojí důležité body:

 • pokud má společnost 5 pracovních dnů, pak pro určení ukazatele člověkohodiny je třeba celkových 40 hodin týdně vydělit 8. Ale při šestidenním pracovním dni je to 6,67;
 • celkový počet 36 hodin se vypočítá podobným způsobem. To znamená, že s 5 dny dělíme 7,2 a se 6 – 6;
 • Celkem 24 hodin je děleno 4,8 v pětidenním dni a 4 v šestidenním dni.

Jaký je rozdíl mezi číslem a průměrným účetním číslem: rozdíl ve výpočtech

 • Jak jsme již pochopili, pojem počet je obecnější pojem, používá se k určení počtu zaměstnanců ke konkrétnímu datu výpočtu. Zároveň tento pojem zahrnuje nové zaměstnance, ale nezahrnuje ty, kteří odešli. Výpočet se provádí podle elementárního matematického vzorce, který uvádíme níže.
 • Hodnota průměrného účetního ukazatele má konkrétnější rámec, více omezení a vysokou přesnost výpočtu. Vypočteno jako součet všech člověkohodin za každý den vydělený počtem dnů ve vykazovaném období. Pokud se vezme čtvrtletí nebo pololetí/rok, pak se výpočet provede dělením po měsících. To ale přímo závisí na stabilitě počtu zaměstnanců.

Důležité: Při výpočtu se zaokrouhluje na větší stranu k jedné! Výjimkou je přesný počet osob s zkráceným pracovním úvazkem.

Vzorce

Příklad za pololetí, rok nebo čtvrtletí

 • Například za tři měsíce měla firma 60, 63, 69 zaměstnanců. Poté bychom měli tyto ukazatele sečíst a rozdělit do 3 měsíců. Ve výsledku dostaneme průměrný a průměrný počet 64 lidí.
 • Pokud by každý měsíc podnik zaměstnával 2 další pracovníky na volné noze na dočasnou práci na částečný úvazek, pak bychom je při výpočtu průměrné účetní sazby odebrali:
  • ((60 -2)+(63-2)+(69-2))/3=62 lidí.
 • Pokud by se číslo během měsíce změnilo, ovlivnilo by to průměrný účetní ukazatel. Například do 20. října zde bylo 15 zaměstnanců, poté bylo přijato dalších 5 zaměstnanců. Potom:
 • ((15*20)+(20*11))/31=16,77 – zaokrouhlíme a získáme 17 lidí!

Příklad na částečný úvazek

Máme 3 brigádníky. Zároveň toto rozhodnutí padlo na příkaz vedoucího. Délka pracovního dne je 3 hodiny. Měli přitom obyčejnou pětidenní dovolenou. Ale Petrov tento měsíc odpracoval 12 dní, Sidorov - všech 22 a Nikitin - pouze 5.

 • Nejprve spočítáme počet každého zaměstnance na 1 den:
  • 3/8 = 0,375.
 • Číslo vypočítáme pomocí jednoduchého vzorce se sčítáním a násobením:
  • (

   *12) +(1*22)+(1*5))/22=1,77;

 • Ale průměrné číslo už vyžaduje větší přesnost:
  • ((0,375*12)+(0,375*22)+(0,375*5))/22=0,66.

Důležité: Pokud v podmínkách úkolu dal zaměstnanec písemný souhlas se zkráceným dnem, pak by výpočetní vzorce byly stejné!

Porovnání speciálních případů
<> Uvažujme další příklad, ale s propuštěním​​​​

V organizaci požádal Sydorov o propuštění od 12. listopadu. A hned druhý den nešel do práce. Na finanční postih nesáhneme, potřebujeme znát přesně počet zaměstnanců.

 • Součet za 30. listopadu bude nula. Ostatně ode dne, kdy zůstal doma, už nebude součástí kádru. I když předtím byl plnohodnotnou jednotkou na první číslo.
 • Ale pro ukazatel průměrného účtování stojí za to vzít v úvahu n-tý počet dnů, počínaje celkovým počtem dnů v měsíci:
  • (1*n)/m.
 • Přesnější kritérium se tedy nebude rovnat jedné nebo nule:
  • (1 *12)/30=0,4.

Hlavní rozdíly v číslech od SSC jsou tedy:

 • ne všichni zaměstnanci uvedení v seznamu celkového počtu zaměstnanců organizace zařazené do SSC;
 • v seznamu zaměstnanců jsou zaměstnanci zapsáni jako celé jednotky a v SSC v poměru k odpracované pracovní době. Výjimkou jsou osoby se zdravotním postižením, kterým zákon ukládá zkrácený pracovní den;
 • zaměstnanci zaměstnaní na externí zkrácený úvazek jsou zařazeni do seznamu jako jedna jednotka a pouze ve dnech docházky do práce. Při převodu zaměstnanců ze zaměstnání ve státní správě na dočasnou práci se však berou v úvahu v průměrném účetním ukazateli.

Video: Jak vypočítat průměrnou velikost seznamu?